Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten
- lopende
- werkgroepen
- afgerond

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Vergaderingen

- algemene ledenvergadering
- bestuursvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


Wijkschouwen

Wat is een wijkschouw?

Een wijkschouw is een vorm van georganiseerd overleg, bekijken van een buurt en uitzetten van acties door wijkbewoners, gemeente, politie en andere betrokken organisaties over allerlei problemen die in de wijk spelen. Bij een wijkschouw kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen zoals orde en netheid, bestrating en groen, gevaarlijke plekken en andere problemen van allerlei aard. Al fietsend wordt gekeken naar welke problemen er in de openbare ruimte spelen en worden oplossingsrichtingen besproken.

 

Wie zijn er betrokken bij een wijkschouw?
Een wijkschouw wordt georganiseerd door de vereniging Dorpsbelangen. Zij nodigen daarbij vertegenwoordigers uit van wijk- en buurtverenigingen, gemeente, politie, brandweer en overige belanghebbende partijen zoals ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen), het Gehandicapten Platform en WiN (Welzijn in Noordenveld).

 

Hoe verloopt een wijkschouw?

Een wijkschouw doorloopt grofweg 3 stappen:
 

    Voorschouw
Ruim voor de schouw wordt door Dorpsbelangen aan buurtbewoners kenbaar gemaakt (o.a. via eigen website n ditispeize.nl) dat er een schouw aanstaande is. Zij worden uitgenodigd bekende klachten alvast kenbaar te maken aan Dorpsbelangen. Ongeveer 2 weken voor de daadwerkelijke schouw vindt een voorschouw plaats waarin vertegenwoordigers van dorpsbelangen en buurtbewoners het te beschouwen gebied doorlopen en aandachtspunten bekijken. Deze punten worden in een rapport vastgelegd en aan alle betrokken partijen verzonden.

    Wijkschouw
Op de vastgestelde datum fietsen vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, gemeente, politie en WiN door de betreffende wijk en bespreken de aandachtspunten zoals deze uit de voorschouw naar voren zijn gekomen. Van elke wijkschouw wordt een verslag met actiepunten gemaakt

    Aanpassingen
Betrokken instanties die actiepunten uit een wijkschouw toebedeeld hebben gekregen zorgen na de schouw voor een snelle opvolging. Soms zijn klachten al opgelost vr de schouw met de gemeenteambtenaren. Dorpsbelangen controleert het nakomen van vastgelegde afspraken .


Belangrijk:
Als iemand iets ziet in de gemeente wat niet zo hoort, zoals een verzakking of gat in een straat, een putdeksel die verdwenen is, een boom die dreigt om te vallen, iemand die van zijn woonplek een verzamelplaats maakt, een bewoner die overlast veroorzaakt, meldt dit dan ZELF via telefoonnummer 14 050. De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie maar zal in elk geval actie ondernemen.
Betreft het personen, dan worden deze meldingen besproken in overleg van gemeente, politie en maatschappelijk werk.