Inhoud:

Home

Bestuur

Visie

Projecten
- lopende
- werkgroepen
- afgerond

Wijkschouwen
- wijkindeling
- planning en resultaten
  
Vergaderingen

- algemene ledenvergadering
- bestuursvergadering

Archief

Links

 

Aanmelden als lid

Contact

 

 

Copyright 2016 Vereniging Dorpsbelangen Peize   -   Website bijgehouden door OvN

 

 

VERENIGING DORPSBELANGEN PEIZE


Visie

Verkeersbeleid in Peize

Het beleid van de Gemeente Noordenveld t.a.v. het verkeersbeleid in de bebouwde kom van Peize is naar de mening van het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Peize niet duidelijk. Op een aantal wegen mag men maximaal 30 km per uur, terwijl de aard, ligging en belendende bebouwing aan de weg een hogere snelheid van 50 km zouden rechtvaardigen. Dit geldt in omgekeerde richting voor wegen waar momenteel nog 50 km per uur mag worden gereden, terwijl 30 km per uur meer verantwoord zou zijn.

De afgelopen periode zijn er een aantal frequentie- en snelheidsmetingen verricht, o.a. op de Achteromweg, Suurdseweg en Vrieserweg. Soms gebeurde dit op verzoek van aanwonenden maar soms ook niet. Welke consequenties uit deze metingen worden getrokken is niet bekend. Ook van handhaving van de ter plaatse toegestane snelheid is geen sprake.

Hoe kijkt u als inwoner van Peize tegen deze problematiek aan? Bent u voor een uniforme snelheid binnen de bebouwde kom van 30 of 50 km per uur of acht u een meer gevarieerde snelheidslimiet afhankelijk van de situatie ter plaatse meer wenselijk? Zijn er in uw directe omgeving onwenselijke verkeerssituaties laat ons dat dan weten.

U kunt uw reacties geven per telefoon of e-mail aan een van de bestuursleden. Voor namen, telefoonnummers of e-mailadressen zie de pagina BESTUUR op onze website www.dorpsbelangenpeize.nl.

Visie op de ontwikkeling van Peize

Peize is een dorp met een landelijk karakter, veel groen, geen compacte bouw en een rustige leefsfeer, voornamelijk bewoond door mensen die buiten het dorp werken. Kernfunctie van het dorp is woon- en verblijfplaats; Peize zelf heeft niet veel werkgelegenheid.
De verwachting is dat Peize langzaam zal groeien om de autonome toename en eventuele aanwas vanuit andere plaatsen op te vangen. Hoewel de algemene verwachtingen voor het noorden een tendens laten zien naar een lichte afname van de bevolking zal, in Peize, gezien de gunstige ligging, deze ontwikkeling pas later plaats vinden.
Wij willen dat Peize zijn landelijke karakter behoudt. Dat is n van de sterke punten van Peize; onder meer om deze reden komen mensen naar Peize om er te wonen.
Dit betekent dat Peize niet te groot mag worden. Een groei naar 7 8000 inwoners lijkt in dit beeld te passen. Er moet ruimte zijn voor een naar leeftijd gemengde bevolking. Er moet in ieder geval ruimte zijn voor de eigen jongere woningzoekers.
Ook in nieuwe wijken moet veel groen worden opgenomen. Het dorp moet niet een gesloten beeld krijgen.